Shikara-boottocht op de meren - Srinagar
Einde van een mooie vaartocht door oud Srinagar
End of a nice boattour across Old SrinagarWeb
Analytics Made Easy - Statcounter